Sanal Bayi Sözleşmesi

Sanal Bayi Sözleşmesi indirmek için tıklayınız .pdf

Sanal Bayi Sözleşmesi indirmek için tıklayınız .word

SANAL BAYİLİK SATIŞ ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İş bu sözleşme, tarafları olan Pınar Cad 7098/3 sok no:90 Pınarbaşı İzmir adresinde mukim CAMSAN DAYANIKLI TÜKETİM MALLASRI SANAYİ TİC LTD ŞTİ (İş bu sözleşmede “CAMSAN” olarak anılacaktır) ile                                                                                                                                                                              adresinde mukim                                                                                                                                                  (iş bu sözleşmede “BAYİ” olarak adlandırılacaktır) arasında, aşağıda yazılı şartlar dâhilinde          /         /                         tarihinde imzalanmıştır.

BAYİ BİLGİLERİ
ÜNVANI                                             :
ADRES                                                 :
TELEFON                                             :
FAKS                                                    :
TİCARET SİCİL NO                            :
VERGİ DAİRESİ                                 :
VERGİ NO                                          :
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ       :

2. TANIMLAR

2.1. CAMSAN SANAL MARKET

CAMSAN’ın, internet üzerinden BAYİ’lerine on-line olarak ürün satışı yaptığı odeme.bari.com.tr adresi ve ileride duyurulabilecek başka web adreslerinden erişilebilen, internet web adreslerinden oluşan satış kanalına verilen isimdir. Bundan böyle “Sanal Market” olarak adlandırılacaktır.

2.2. SÖZLEŞME

İş bu sözleşme bundan böyle “Satış Sözleşmesi” olarak adlandırılacaktır.

2.3. HİZMETLERİN TANIMI

CAMSAN, Satış Sözleşmesini imzalayan ve kabul edilen BAYİ’lerine, internet ortamında; ürün bilgisi alma hizmeti, elektronik ortamda alışveriş imkânı ve finansal işlemler için elektronik ortamda ödeme araçları sunar.

2.4. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CAMSAN ve BAYİ arasındaki gerek sanal bayilikten gerekse diğer alış, satış ve hizmetlerden kaynaklanan para, mal ve hizmet alacakları ile para, mal ve hizmet borçları hakkında hesap hareketlerini içeren sözleşmedir.

3.KONUSU

İş bu sözleşme, CAMSAN’ın, Sanal Market Satış Kanalını BAYİ ’sinin kullanımına açması hakkında kuralları, tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülüklerini, elektronik ortamda finansal
işlemler için ödeme araçları ve ilgili ödeme koşullarını, gizlilik, çalışma yöntemi, mücbir sebepler, uyuşmazlıkların çözümü, CAMSAN ve BAYİ arasındaki gerek sanal bayilikten gerekse diğer alış, satış ve hizmetlerden kaynaklanan para, mal ve hizmet alacakları ile para, mal ve hizmet borçları hakkında cari hesap hareketlerini düzenlemektedir.

4. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

İş bu sözleşme; BAYİİ’nin Satış Sözleşmesini ve eklerini tam ve eksiksiz doldurup imzalamasıyla birlikte CAMSAN’a göndermesini müteakiben, CAMSAN’ın sözleşmeyi onaylamasından itibaren 1 yıl süre ile yürürlüğe girer. CAMSAN sözleşmeyi onayladığı takdirde, sözleşmenin son sayfasına “ONAYLANMIŞTIR” şerhini düşecek ve bu sözleşmede belirtilen elektronik posta adresine göndereceği posta ile BAYİ ’si bilgilendirilecektir. (EK-2’de yer alan kredi kartı ödeme onay formunun doldurulması zorunlu değildir ancak bu formu doldurmayan BAYİ kredi kartı ile alışveriş yapamaz.)

5. SÖZLEŞME SÜRESİ

Sözleşme süresi, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıldır. Taraflardan birisi diğerinin tebligat adresine, sözleşmenin sona erme tarihinden en az 1 (bir) ay önce geçecek şekilde iadeli taahhütlü posta veya imzalatılarak teslim edilmiş yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi sözleşme süresinin sonundan itibaren geçerli olacak şekilde sonlandırılabilir. Aksi takdirde sözleşme aynı şartlarda 1 yıl süre ile uzamış sayılır. Bu usul müteakip yıllarda da geçerlidir.

6. ÜYELİK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

6.1. BAYİ ’ye, CAMSAN tarafından belirlenecek olan “Bayi Kodu”, sistemde her türlü kullanıcı işlemini yapabilmesi açısından “Kullanıcı Adı” ve ilk kullanımdan sonra BAYİİ’nin kendisinin tercihi ile değiştirilmesi gereken “Geçici Şifre” verilir.
6.2. “Bayi Kodu” her BAYİ için farklıdır ve aynı “Bayi Kodu” iki farklı Bayi ’ye verilemez.
6.3. Kullanıcı Adı” ve “Geçici Şifre” CAMSAN tarafından üretilir. CAMSAN şifre kullanımından kaynaklanacak olan problemlerden kesinlikle sorumlu tutulamaz.
6.4. BAYİ kendi isteği ile değişik yetkilere sahip “Kullanıcı Tanımları” yaratabilir ve bunları kendi bünyesinde yetki vermek istediği personele kullandırabilir.  Verilen yetki ve bundan kaynaklanacak tüm kullanımlar BAYİİ’nin sorumluluğu altındadır.
6.5. BAYİİ’nin üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için “Bayi Kodu”, “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” bilgilerini girmesi gerekmektedir.

7. BAYİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BAYİ, CAMSAN servis ve hizmetlerinden faydalandığı sırada,

7.1. Bu sözleşme ve eklerinde yer alan bilgilerin tamamen doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda (şifrenin unutulması vb.), bilginin hatalı ve/veya eksik olmasından doğacak zararlardan tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, bu konuda hiçbir hal ve koşulda CAMSAN’ın sorumluluğuna girmeyeceğini ve bu hallerin üyeliğini sona erdirme sebebi sayılacağını;
7.2. Sanal Market’e erişim için kendisine verilen “Bayi Kodu”, “Kullanıcı Adı” ve kendi belirleyeceği şifrelerin güvenliğinden tamamen kendisinin sorumlu oluğunu; Bu kullanıcı kodu ve şifrelerle yapılan işlemlerin BAYİ adına yapıldığı ve bu kod ile şifreleri kullanan kişilerin BAYİ tarafından yetkilendirildiği,
7.3. Sanal Markette verilen servis ve yazılımların telif hakkının CAMSAN ya da servis ve yazılım sağlandığı firmaya ait olduğunu; bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;

7.4. Sanal Market servislerini kullandığı sırada ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade vb. irade beyanlarının; Sanal Market ortamına eklediği dosyaların; gönderdiği her türlü bilginin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve CAMSAN’ın bu beyan, dosya, bilgi vs. nedeniyle hiçbir hal ve şartta sorumlu tutulamayacağını;
7.5. Servislerin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan CAMSAN’ın sorumlu olmayacağını;
7.6. Sanal Markette sunulan servis ve hizmetlere, CAMSAN tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz olarak ulaşmamayı ve kullanılan yazılımı için hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları her ne koşul altında olursa olsun kullanmamayı ve bahsi geçenlere uyulmadığı halde CAMSAN’ın uğrayacağı her zararı, zararın bildirim tarihinden 7 (yedi) gün içinde başkaca bir ihbar ya da ihtara lüzum olmaksızın tamamen tazmin etmeyi;
7.7. Üyelik verilerinin yetkisiz kişi ve/veya kişilerce okunmasından doğacak tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu sebeple oluşabilecek zararlardan dolayı CAMSAN’ın sorumlu olmayacağını;
7.8. Sisteme, tehdit edici, genel ahlak ve adaba aykin, ırkçı, vatanın ve milletin bölünmez
bütünlüğünü tehdit edici, yasalara ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, bu
durumdan kaynaklanan yasal sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu hiçbir hal ve koşulda
CAMSAN'ın sorumlu olmadığını ve sorumluluğuna gidilemeyeceğini;
7.9. Sisteme eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzlar vs.'nin genel ahlak ve örf adet, görgü
kuralları ve yasalara uygun olacağını; Fikri ve Sınai haklara aykırı davranışta bulunmayacağını,
7.10. Diğer kullanıcıları tehdit ve taciz etmeyeceğini, kullanımlarını engellemeyeceğini,
7.11. Kişi ve veya kurumların, yasalarla ve veya teamülle korunmuş isimlerini ve kişilik haklarını
lekeleyici, ahlak ve adaba aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı, sır niteliği taşıyan ve veya taşımayan
materyal ya da bilgiler yayınlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı;  bu halde doğacak her türlü yasal sorumluluğun kendisine ait olduğunu; hiçbir hal ve koşul altında CAMSAN'ın sorumlu olmadığını;
7.12. CAMSAN'ın yazılı izni olmadan reklam yapmamayı, herhangi bir mal ve veya hizmet satmamayı ya da satılmasına ilişkin teklif yapmamayı, anket, yarışma, zincir mektup vs. faaliyetlerde bulunmamayı;
7.13. Diğer kullanıcıların bilgisayarlarındaki bilgilere ve veya yazılıma zarar verecek bilgi ve veya
programlar göndermemeyi;
7.14. Sanal Market servisleri kullanılarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı CAMSAN'den tazminat talep etmemeyi;
7.15. CAMSAN'ın yazılı izni olmaksızın Sanal Market servislerini ticari ya da reklam amaçlı
kullanmamayı;
7.16. CAMSAN'ın istediği zaman ve veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;
7.17. Kurallara aykırı davranıldığı takdirde CAMSAN’ın hiçbir ihtarda bulunmaksızın gerekli müdahalede bulunma ve BAYİ’yi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu;
7.18. CAMSAN’ın kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;
7.19. Yasalarla yasaklanmış, genel ahlaka ve adaba aykırı bilgileri postalamamayı, zincir posta (chain
mail), yazılım virüsü postalamamayı, bu sebeple CAMSAN'ın uğrayacağı zararı tazmin etmeyi;
7.20. Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı;
7.21. "Ana Kullanıcı" veya "Kendi tanımladığı kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden, bizzat
kendisinin sorumlu olduğunu, hiçbir hal ve koşulda CAMSAN'ın sorumluluğu olmadığını;
7.22. Sistem üzerindeki satın alma işlemini, CAMSAN'ın belirlediği kredi limitleri dâhilinde ilgili satış
esaslarına uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise, geçerli bir kredi kartı aracılığı ile veya nakit olarak
yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığı takdirde sistemden alışveriş
yapamayacağını;
7.23. Mal teslimi sırasında istenildiği ve veya gerektiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek,
ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini
7.24. Ürünün bir başka şahıs tarafından teslim alındığı hâllerde; ürünü teslim alacak olan şahsın,
BAYİ'nin başlıklı kâğıdına ürünü teslim almaya yetkili olduğunu gösteren, kaşe ve imza içeren bir
'Teslim Alma Yetki Belgesi" ve "İmza Sirküleri" ibraz etmesi gerektiğini;

Kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder

8. CAMSAN’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
8.1. CAMSAN, Sanal Market'in sürekliliğini ve verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik alt yapının kurulmasını ve bakımını sağlar.
8.2. CAMSAN Sanal Market ‘de yer alan bazı bilgilerin CAMSAN dışındaki kaynaklardan sağlanması
sebebi ile bu bilgilerin hatalı ve⁄veya eksik olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların
sağlıklı bilgi edinebilmesi için gerekli azami çabayı gösterir.
8.3. CAMSAN, Sanal Market'ten verilen siparişleri en çabuk ve en iyi; şekilde teslim etmek için çaba gösterir.
8.4. CAMSAN tarafından, siparişi söz konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her
bir ürün için BAYİİ’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde
açıklanan süre içinde BAYİ veya gösterdiği adresteki kişi kuruluşa teslim edilir.
8.5. CAMSAN, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve
varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
8.6. Sipariş konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının CAMSAN'a ulaştırılmış
olması ve bedelinin BAYİİ’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir
nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, CAMSAN ürünün teslimi
yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
8.7. CAMSAN, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi
olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu
BAYİ' ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde BAYİ siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu
ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve⁄veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan
kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. BAYİ'nin siparişi iptal etmesi halinde
ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ödenir.

9. CAMSAN’A VERİLEN YETKİLİER

9.1. CAMSAN herhangi bir zamanda Sanal Market sisteminin çalışmasını herhangi bir sebeple geçici
bir süre için askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu hallerde CAMSAN'ın BAYİ’lerine karşı hiçbir
hal ve koşul altında sorumluluğu bulunmamaktadır.
9.2. BAYi'nin imza yetkilisinin iş bu sözleşmeyi imzalayıp kaşeledikten sonra CAMSAN’a göndermesi ve CAMSAN tarafından "ONAYLANMASINDAN" sonra, CAMSAN tarafından BAYi'ye
"Bayi Kodu",
"Kullanıcı Adı"
 ve "Geçici Şifre" elektronik posta yoluyla BAYİ'nin bu sözleşmede belirtilen
bildireceği adresine gönderilir. CAMSAN, sözleşmeyi imzalamış BAYİ'lerin ya da sözleşmeyi daha
önce imzalamış ve şifre kullanmaya başlamış olan BAYİ'lerin yeni şifre edinmelerini ve⁄veya şifrelerini
kullanmalarını hiçbir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın kefiyen süresiz olarak engelleyebilir.
9.3. CAMSAN, Sanal Market servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis
kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere
cevap vereceğini taahhüt etmemektedir.
9.4. CAMSAN, Sanal Market BAYİ'lerinin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota
tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma hak ve yetkilerini saklı tutar.
9.5. CAMSAN, Sanal Market BAYİ'lerinin servislerden yararlanmaları sırasında, ortamda
bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla
yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Bu işlemlerden dolaylı CAMSAN hiçbir hal ve koşul altında
sorumlu değildir.
9.6. CAMSAN, kendi ürettiği ve veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb.
eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
9.7. CAMSAN’IN Sanal Market'te yaptığı satışlar kendi stoklan ile sınırlıdır. CAMSAN stokta bulunma-
yan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek sipariş tutarını müşteri hesabına iade
edebilir.  Ürünlerin, Sanal Markette teşhir edilmesi o ürünlerin stokta bulunduğunu anlamına gelmemektedir.

9.8 CAMSAN, Sanal Market Bayi’sinin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web  servisleri  kullanıcılarına gerekli  iletişim, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

9.9 CAMSAN, Sanal Markette satışa sunulan ürünlerin, fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Ürün özellik bilgileri ve fiyatta hata olduğu takdirde CAMSAN hatayı düzelterek aradaki farkı tahsil veya iade ederek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek sipariş tutarını BAYi’nin hesabına iade edebilir, bu konudaki insiyatif tamamen CAMSAN’A aittir.

9.10 CAMSAN BAYİ’lerinin Sanal Marketten başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde BAYİ, geçiş yapacağı sitenin içeriğinden CAMSAN’ın hiçbir hal ve koşul altında sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

9.11 CAMSAN, ileride doğacak teknik zorluklar ve mevzuata uyum amacıyla iş bu sözleşmenin mevcut maddelerinde değişiklik yapabilir yeni maddeler ekleyebilir ve/veya  sözleşmenin uygulamasını değiştirebilir. Bu durumda BAYİ’nin Sanal Market hizmetlerinden yararlanabilmesi için ana sayfada ve şifre giriş sayfasında duyurulacak “Sözleşme Değişiklikleri” ile ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda “Onay” butonuna basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde BAYİ, sözleşmenin CAMSAN  tarafından iptal edilebileceği  veya onay verilene kadar askıya alınabileceğini ve hiçbir ihtirazı kayıt ve itiraz ileri sürmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

9.12 CAMSAN , Sanal Market’in üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servisleri kısmen ve tamamen değiştirebilir veya ücretli hale getirebilir.

9.13 CAMSAN, kredi kartı onaylanmadığı takdirde istediği BAYİ’lerine alışveriş izni verme hakkına da sahiptir.

10. KREDİ KARTI KULLANIMI

BAYİ’nin sipariş ödemelerini Kredi Kartları ile gerçekleştirmek istemesi durumunda, BAYİ öncelikle şirkete ait Kredi Kartını kullanabilecektir. Eğer şirkete ait Kredi  Kartı mevcut değilse, bu durumda şirketi temsil ve ilzama yetkili olanların kişisel kredi kartlarını kullanabilecektir. Kişisel  kredi kartlarının kullanılması durumunda, CAMSAN, ürün teslimini bu sözleşmede imzası bulunan BAYİ’ye yapacak, bu işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün sorunlardan dolayı BAYİ sorumlu olacak ve  CAMSAN’ın  hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Bu sözleşmenin 2 nolu eki olan “Kredi Kartı ile Ödeme Formu”, kart hamilleri ve BAYİ tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve imza edilecektir. Kredi kart hamillerinin değişmesi veya ilavesi halinde bu durum Ek-2 “Kredi Kartı ile Ödeme Formu” CAMSAN’a ulaştığı tarihten itibaren işlem yapılabilecektir.

11. VERGİLENDİRME

CAMSAN’in Sanal Market üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut Vergi Kanunlarına göre vergilendirilir. Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler CAMSAN’ın sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

12. ÜRÜN TESLİMATI

CAMSAN bu sözleşme kapsamında  yapılan ürün teslimatında kendi ve üçüncü parti şirketlerin dağıtım alt yapılarını kullanabilir. Hangi dağıtım şeklini kullanacağı CAMSAN’ın tasarrufundadır ve BAYİ’ye önceden genel çerçevesini belirtilmek koşuluyla değiştirilebilir. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise BAYİ’ye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. BAYİ üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilir. BAYİ üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün sipariş verilmemiş sayılır. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti BAYİ’nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmış siparişler ise kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. Ürün nakliyesini CAMSAN ile anlaşmalı kargo şirketlerinin gerçekleştirmediği alışverişlerde, taşıma koşulları ilgili kargo şirketi tarafından belirlenir.

13. ÜRÜN İADESİ

İş bu sözleşme uyarınca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama ve Esaslarına Dair Tebliğ’in T.T.K,  B.K. ve ilgili diğer mevzuat uyarınca on-line satışın özellikli yapısı göz önünde bulundurmak sureti ile, tüketicinin malı kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek şartıyla, teslim tarihinden itibaren yasal süreler içinde iade ettiği ürünler ile üretim hatasından ötürü ayıplı çıkan ve tüketicinin ilgili mevzuat uyarınca iade ettiği ürünler ,CAMSAN tarafından geri alınacak olup,  bu maddede sözü edilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan zararlardan CAMSAN kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

14. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

BAYİ, iş bu sözleşmenin uygulamasından doğacak ihtilafların çözümünde CAMSAN‘ın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının münhasıran muteber,  bağlayıcı, kesin, kati delil teşkil edeceğini ve bu maddenin bir delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun olduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

15. HESAP İŞLEYİŞ ŞEKLİ

CAMSAN,  BAYİ’ye sattığı mallar, gördüğü hizmetler ve diğer hususlar karşılığı yapılan ve yapılacak ödemeleri gösteren bir cari hesap tutacak ve tuttuğu bu cari hesaba muamelenin niteliği itibariyle matlup veya hizmet kaydedilecektir.

CAMSAN’ın cari hesaba matlup veya zimmet kaydettiği kalemler kesin olup, bu kalemler üzerinden BAYİ’nin mukavele ve muameleye müteallik dava müdafaa hakkı yoktur.

CAMSAN bu cari hesap sözleşmesinden önce BAYİ ile yaptığı her türlü hukuki muamele ile fiili işlerden dolayı kendi ticari defter kayıtlarına göre BAYİ’nin alacaklı bulunduğu meblağ cari hesaba matlup ve zimmet kaydetmek hakkına haizdir. CAMSAN her yılın 31 Mart,30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihleri olmak üzere hesap hülasası çıkaracaktır. Bu hesap devreleri sonunda cari hesaptaki matlup ve zimmet kalemleri arasındaki fark tespit edilecek ve hesap hülasası şeklinde BAYİ’ye bildirilecektir. Cari hesap ekstre dönemlerinde, BAYİ hesap hülasasının eline geçmesini müteakip 7 gün içerisinde herhangi bir ihbar ve yada ihtara gerek kalmaksızın cari hesap borcunu ödeyecek olup, borcun süresinde ödenmemesi halinde cari hesap borcuna aylık %7 gecikme faizi işleyecektir.

16. GİZLİLİK 

BAYİ, sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden 3 (üç) yıllık süre içerisinde odeme.bari.com.tr sitesi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve/veya kuruluşlara verdiğini tesbiti halinde, işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. BAYİ yukarıda belirtilen taahhüdünü yerine getirmediği takdirde, bu konuda CAMSAN’in uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini  kabul eder.

17. UYGULANACAK HÜKÜMLER

İş bu sözleşme ile çıkabilecek ihtarlarda öncelikle bu sözleşme hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde ise TTK, BK, HUMK vesair konular uygulanacaktır.

18. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İZMİR Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

19. KEFALET

BAYİ’nin bu sözleşmeden doğan iş ve işlemlerin ifasında ve sair nedenlerle CAMSAN’ın uğrayacağı  hasar ve zararlar ile CAMSAN’in alacaklarından BAYİ ile birlikte iş bu sözleşmede bayi adı altında imzası bulunan şirket yetkilisi de müştereken ve müteselsilen sorumludur.

20. FESİH

CAMSAN ve/veya BAYİ dilediği zaman, bu sözleşmenin 5 inci maddesinde belirtilen usulde, yazılı olarak bildirmek şartıyla iş bu sözleşmeyi sona erdirebilir. Ancak, BAYİ’nin fesih hakkının hüküm ifade edebilmesi  CAMSAN ‘in bu sözleşmeden doğan alacaklarının tamamen ödenmesine bağlıdır.

21. TEBLİGAT

Taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa noter kanalıyla bildirmedikçe bu sözleşmede mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir.

İşbu sözleşme 21(yirmibir) ana maddeden ve 1(bir) nüshadan ibaret olup, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak                  /              /                tarihinde müştereken imzalanmıştır.

 

         CAMSAN DAY TÜK MAL                                                                                    BAYİ

                SAN TİC LTD ŞTİ                                                                                   (İmza ve Kaşe)

 


 

Ekler  :

Ek-1       Bayi Muhasebe Bilgi Formu                                                                                                                                  

Ek-2       BAYİ imza sirküleri                                                

Ek-3       Vergi Levhası Fotokopisi                                                                                                                                       

Ek-4       Bayi Ticaret Sicil Gazetesi

 

Not :

Sözleşme metninin her sayfası kaşelenmeli ve imzalanmalıdır.

 

 

 


 

EK-1

BAYİ MUHASEBE BİLGİ FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ŞİRKET ÜNVANI      :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES                       :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFON                   :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKS                          :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞİRKET YETKİLİSİ     :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖDEME YETKİLİSİ    :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-POSTA                   :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGİ DAİRESİ       :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGİ NUMARASI :

 

 


 

SANAL ALT BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

 

 1. TARAFLAR          :

   

  Bir tarafta Pınar Cad 7098/3 Sok No:90 Pınarbaşı İzmir adresine mukim CAMSAN DAY TÜK MAL SAN TİC LTD ŞTİ (Bundan böyle CAMSAN olarak anılacaktır), diğer tarafta                                                                                                                                                                                adresinde mukim                                                                                                   (bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) diğer tarafta                                                                                                        adresinde mukim                                                                                                                                                (bundan böyle ALT BAYİ olarak anılacaktır) aşağıdaki şart ve hususlarda anlaşmışlardır.

   

 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU              :

   

  İşbu sözleşmenin konusu CAMSAN ile BAYİ arasında imzalanmış olan _                   /          /              tarihli Sanal BAYİ ve ALT BAYİ arasındaki ilişkinin şartlarını belirlemektedir.

3-     SÖZLEŞME ŞARTLARI                     :

 1. ALT BAYİ, CAMSAN ile BAYİ arasında imzalanmış olan             __ /      _ /__      tarihli Sanal Bayilik satış ve Cari Hesap Sözleşmesini okuduğunu, kapsam ve neticesinden, bilgi sahibi olduğunu, herhangi bir çekincesinin olmadığını, sözleşme kapsamındaki tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini anladığını, kendisini ilgilendiren noktalarda bu sözleşme şartlarına uygun davranacağını gayrı-kabili rücu suretle kabul, taahhüt ve beyan eder.

 2. ALT BAYİ, son kullanıcıya yapmış olduğu ürün satışlarının ödemelerini CAMSAN’a ait POS makinası aracılığıyla tahsil edecektir. Bu tahsilatlar CAMSAN’ın hesabına geçecektir. Bu işlem ALT BAYİ’nin alacağını CAMSAN’a temlik etmiş olması anlamına gelecektir.

 3. CAMSAN’a ait POS makinaları aracılığıyla yapılan tahsilatlar, BAYİ’nin  CAMSAN nezdinde bulunan cari hesabından düşüm yapılacaktır. BAYİ, CAMSAN karşısında alacaklandırılmış olacaktır.

 4. Taraflardan her biri diğer taraf hakkında sözleşmeyle ilgili ve/veya sözleşmenin ifası dolayısıyla öğrendiği, üçüncü kişilerce yasal yollarla bilinenler dışındaki, taraflar arasında gizli olduğu bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri gizli veya ticari sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar hariç diğer tarafın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarının sağlanması için ellerinden gelen önlemleri almayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt ederler.

 5. Taraflar bu sözleşmeden doğacak bütün uyuşmazlıklar hakkında İstanbul Mahkemelerinin    

  ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul ederler. BAYİ ve ALY BAYİ işbu sözleşmenin uygulamasından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda CAMSAN’ın defter, belge, ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının HUMK.287n uyarınca geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olduğunu, başkaca delil ifa edemeyeceğini, bunlara karşı her türlü defi, itiraz ve CAMSAN’ın kayıtlarında usulüne uygun tutulduğu konusunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 6. Taraflar arasında her türlü ihbar, ihtar ve teyitler ile bunlara karşı itirazlar, noter aracılığı ile yapılır 

 7. Taraflar, adres değişikliklerini diğer tarafa 7 (yedi) gün içerisinde noter aracılığı ile ihbar etmek zorundadır. Bu ihbar yapılmadığı takdirde, sözleşmede mevcut adrese gönderilen tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır. 

 

İşbu sözleşme 1(bir) nüshadan ibaret olup, taraflarca okunarak                /              /              tarihinde müştereken imzalanmıştır.

 

CAMSAN DAY TÜK MAL                                              BAYİ                                                     ALT BAYİİ                                                     SAN.VE TİC. LTD ŞTİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALACAĞIN TEMLİK SÖZLEŞMESİ

 

1-TARAFLAR

Bir tarafta Pınar Cad 7098/3 Sok No: 90 Pınarbaşı İzmir adresine mukim  CAMSAN DAY TÜK MAL SAN TİC LTD ŞTİ (bundan böyle CAMSAN / TEMELLÜK EDEN olarak anılacaktır), diğer tarafta                                                                                                                                                                       adresinde mukim                                                                                                                                                         (bundan böyle ALT BAYİ/ TEMLİK EDEN olarak anılacaktır) aşağıdaki şart ve hususlarda anlaşmışlardır.

2-SÖZLEŞMENİN KONUSU :

İşbu sözleşmenin konusu CAMSAN /TEMELLÜK EDEN ile BAYİ arasında imzalanmış olan               /              /              tarihli “Sanal Bayilik Satış ve Cari Hesap Sözleşmesi”  ve CAMSAN/TEMELLÜK EDEN , BAYİ VE ALT BAYİ/ TEMLİK EDEN arasında imzalanmış olan                        /              /               tarihli “Sanal Alt Bayilik Sözleşmesi” doğrultusunda ; CAMSAN / TEMELLÜK EDEN VE ALT BAYİİ/TEMLİK EDEN arasında “Alacağın Temliki” sözleşmesi düzenlemektedir.

3-SÖZLEŞME ŞARTLARI :

CAMSAN/TEMELLÜK EDEN İLE BAYİ arasında imzalanmış olan    /              /              tarihli “Sanal Bayilik Satış ve Cari Hesap Sözleşmesi” ve CAMSAN /TEMELLÜK EDEN, BAYİ VE ALT BAYİ/ TEMLİK EDEN arasında imzalanmış olan                /              /                  tarihli “Sanal Alt Bayilik Sözleşmesi” doğrultusunda  ; ALTA BAYİ/TEMLİK EDEN, CAMSAN /TEMELLÜK EDEN’e ait POS cihazı ve sanal POS aracılığıyla yapılan tahsilatlardan doğmuş ve doğacak tüm TL ve USD alacaklarını, CAMSAN/TEMELLÜK EDEN’e gayrıkabulu rücu olarak devir ve temlik etmiştir.

 

İşbu sözleşme 1(bir) nüshadan ibaret olup, taraflarca okunarak                /              /              tarihinde müştereken imzalanmıştır.

 

CAMSAN DAY TÜK MAL                                              BAYİ                                                     ALT BAYİİ                                  SAN.VE TİC LTD ŞTİ